Welkom bij De Amsterdamse Tandarts

Openingstijden : Maandag 13:00-21:00 uur - Donderdag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur
  Contact : 020-6257094

Uw afspraak en het coronavirus (ENGLISH BELOW)

Vanaf 21 april 2020 zullen wij op advies van de overheid en onze brancheverenigingen met een aangepast rooster weer geopend zijn voor reguliere tandheelkunde. Naar aanleiding van dit besluit vragen wij u onderstaande aandachtig te lezen, omdat deze mogelijk betrekking heeft op uw afspraak.

Als zorgverleners hebben wij ervoor gekozen om ook onder deze omstandigheden zorg te blijven bieden. De overheid heeft diverse maatregelen op contactberoepen toegepast met uitzondering van (para) medici. Dit i.v.m. de nadelige gevolgen welke het uitstellen van een behandeling voor de gezondheid kan hebben.

Om de behandelingen zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren, wordt in onze beroepsgroep een strikt hygiëneprotocol gehanteerd. Deze richtlijnen worden bepaald door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en zijn opgesteld om zowel medewerkers als patiënten te beschermen tegen infecties binnen de praktijk. De afgelopen weken hebben wij de nieuwe, aanvullende richtlijnen in onze praktijk geïmplementeerd en wij zullen dus met een aangepast rooster te werk gaan. Dit om zowel de continuïteit van de zorg als ook uw en onze gezondheid te kunnen waarborgen.

De afspraken die de afgelopen weken zijn ingepland en door ons zijn geannuleerd, worden vanaf heden – in telefonisch overleg met u – door ons opnieuw, ingepland. Houdt uw telefoon daarom goed in de gaten. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, zullen wij uw voicemail in spreken en u vragen om contact op te nemen met een email.

Pijnklachten van de afgelopen weken hebben uiteraard voorrang op alle andere behandelingen. De overige afspraken worden naar urgentie ingedeeld.

Lees verder wat de voorwaarden zijn van uw bezoek aan onze praktijk:

U mag uitsluitend de praktijk betreden indien u een afspraak heeft en voldoet aan onderstaande voorwaarden:

• U en uw gezinsleden hebben geen enkele ziekteverschijnselen gehad in de 14 dagen voorafgaand en aan uw bezoek.
• U heeft de afgelopen 2 weken geen bijeenkomsten gehad met onbekenden.
• U bent niet in contact geweest met corona-patiënten; deze voorwaarde geldt ook voor zorgmedewerkers.
• U heeft voorafgaand aan uw afspraak geen verhoging; uw temperatuur mag niet hoger zijn dan 38 graden. Bij verhoging mag u de afspraak kosteloos telefonisch annuleren. Wij vragen u nadrukkelijk om dit thuis op te meten.
• U heeft gedoucht (inclusief hoofd- /gezichtshaar), heeft schone kleding aan en u heeft uw tanden gepoetst (3 minuten). Poetsen in de praktijk is niet toegestaan.
• Zorg dat u in de praktijk niet naar het toilet hoeft. Doe dit dus thuis!
• U treedt de praktijk niet eerder binnen dan één minuut voor de afspraak en u verlaat de praktijk direct na uw afspraak.
• Kinderen die een afspraak hebben, mogen met maximaal 1 ouder/begeleider de praktijk betreden.
• U dient bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren, een alcoholdispenser is bij binnenkomst te vinden.
• Wij vragen u voorafgaand aan een behandeling uw mond 30 seconden te spoelen met waterstofperoxide (1,5%). Dit wordt in de behandelkamer overhandigd.
• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met behulp van een rubberdam (rubberen lapje) dit om zoveel mogelijk met ‘schone’ aerosolen te kunnen werken. Het zal de gehele mond afdekken. Mocht u normaliter benauwdheidsklachten hebben, dan adviseren wij u behandelingen uit te stellen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden en bent u niet door ons benaderd om uw afspraak te annuleren, neem dan contact met ons op via telefoon of email.

Tot slot; wij zullen ruimere tijden plannen zodat er voldoende tijd is om tussendoor te ventileren en er voor te zorgen dat er niet te veel mensen wachten. De mondhygiëne behandelingen zullen zoveel mogelijk met de hand worden uitgevoerd. Voorlopig zullen de meeste mondhygiëne behandelingen dus nog uitgesteld worden.

Wij verzekeren u dat wij de hygiënerichtlijnen strikt naleven en dat u altijd al veilig was en nog steeds veilig bent in onze praktijk. Daarom benadrukken wij dat zolang u gezond bent u uw afspraken niet hoeft te verzetten of te annuleren. Indien u er desondanks voor kiest om uw behandelingen uit te stellen respecteren wij dat uiteraard.

Indien de adviezen of richtlijnen veranderen brengen wij u hiervan op de hoogte.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u heel veel sterkte in deze tijden. Ons team staat voor u klaar om u de nodige zorg te kunnen blijven bieden. Wij zijn uiteraard op werkdagen bereikbaar via onze telefoon en e-mail voor eventuele vragen.

Stay safe!

IMPORTANT! READ THOROUGHLY!

From April 20, 2020, we will be open again for regular dentistry on the advice of the government and the dental associations with an adjusted schedule. Following this decision we ask you to read the following carefully, because it may relate to your appointment.

As care providers we have chosen to continue to provide care under these circumstances. The government has applied various measures to contact professions with the exception of (para)medics. This is because of the adverse health effects of delaying treatment.

In order to carry out the treatments as safely as possible, a strict hygiene protocol is applied in our profession. These guidelines are determined by the Working Group Infection Prevention (WIP) and have been drawn up to protect both employees and patients against infections within the practice. In recent weeks we have implemented the new, additional guidelines in our practice and we will therefore work with an adjusted timetable. This is to guarantee continuity of care as well as your and our health.

The appointments that have been scheduled and cancelled by us in the past few weeks will be rescheduled by us in consultation with you by telephone. So keep an eye on your phone. If you are not available by phone, we will leave a voicemail and ask you to contact us.

Pain complaints from the past few weeks naturally take precedence over all other treatments. The other appointments are scheduled according to urgency.

 

Read further about the conditions of your visit to our practice:

• You and your family members did not have any symptoms in the 14 days prior to your visit.

• You have had no meetings with strangers in the past 2 weeks.

• You have not been in contact with corona patients; this condition also applies to health care workers.

• You do not have a fever prior to your appointment; your temperature should not exceed 38 degrees. In the event of fever, you may cancel the appointment by telephone free of charge. We request you to measure this at home.

• You have had a shower (including head / facial hair), are wearing clean clothes and have brushed your teeth (3 minutes). Brushing your teeth in the practice is not allowed.

• Make sure you don’t have to go to the toilet in practice. So do this at home!

• You enter the practice no earlier than one minute before the appointment and you leave the practice immediately after your appointment. We will call you afterwards for a possible follow-up appointment.

• Children who have an appointment may enter the practice with a maximum of 1 parent / supervisor.

• You have to disinfect your hands when entering the practice, an alcohol dispenser can be found upon entry.

• We ask you to rinse your mouth with hydrogen peroxide (1.5%) for 30 seconds before treatment. We will hand this over in the treatment room.

• We work as much as possible with the help of a rubber dam (rubber cloth) to be able to work as clean as possible. It will cover the entire mouth. If you normally have shortness of breath, we advise you to postpone treatments.

If you do not meet the above conditions and you have not been approached by us to cancel your appointment please contact us by phone or email.

Finally; appointments will be planned longer so that there is enough time to ventilate the rooms and ensure that there are not too many people waiting. Oral hygiene treatments can only be performed by hand. For the time being, most oral hygiene treatments will therefore still be postponed.

We assure you that we strictly follow the hygiene guidelines and that you have always been safe and are still safe in our practice. That is why we emphasize that as long as you are healthy you do not have to reschedule or cancel your appointments. If you nevertheless choose to postpone your treatments, we will of course respect that.

We will inform you if the advice or guidelines change.  We thank you for your understanding and wish you a lot of strength in these times. Our team is ready to continue to provide you with the necessary care. We are of course available on working days via our telephone and e-mail for any questions.

 

Stay safe!

Meer nieuws

Privacyverklaring

De Amsterdamse Tandarts verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 625 70 94. Meer informatie